Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Om uw privacy te waarborgen betekent dit onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats;
– Uw geboortedatum;
– De datum van behandeling;
– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult;
– De kosten van het consult.

Klachtregeling en Geschillen
Heeft u een klacht over de therapeut of de behandeling, dan kunt u dit eerst bespreken met uw therapeut. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van de NVPA beroepsvereniging. De afhandeling en geschillen verloopt via deze vereniging volgens de wet Wkkgz. Bij vakvereniging NVPA, waar ik aangesloten ben, kunt u terecht bij SCAG. Hier kunt u hun cliëntenfolder downloaden en inzien.

Een klacht indienen
De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:
– Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut. De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
– Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.
– Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
– Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
– Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.

Meer informatie over de klachtenregeling
Het inzetten van een klachtenfunctionaris is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor in de meeste gevallen gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. Deze poule is vormgegeven door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel heeft opgesteld.

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiënten belangenorganisaties. Wilt u meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u het Klachtrecht raadplegen. De klachtenprocedure (conform de Wkkgz) staat hierin uitvoerig beschreven.

Tuchtrecht
Praktijk de Plataan is aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hieronder valt ook het tuchtrecht.